วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารีสำรอง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีทักษะ สามารถช่วยเหลือตนเอง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจัดกิจกรรม