วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอาโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการตอบคำถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครของตัวแทนนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น