วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า คณะครู และนักเรียนคาทอลิกของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเข้าร่วมพิธี อีกทั้งยังมีพิธีเฝ้าศีลมหาสนิทของนักเรียนไตรอัสสัมชัญและสัตบุรุษ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี