โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 803
วันเสาร์ที่ 26พฤษภาคม 2561เวลา 9.00 – 11.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย– มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ได้นำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ และนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครูวินัย นิ่มทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำเสนอเรื่องระเบียบปฏิบัติในด้านวิชาการ การวัดและประเมินผลครูสุมาลี เปลี่ยนพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำเสนอเรื่องกฎ ระเบียบวินัยที่นักเรียนพึงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี