โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 607

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มั่นคง  ม.3/1

เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มูลบรรจง  ม.3/1

เด็กหญิงรัศมิ์ภัชสรณ์ จันทิชัย  ม.3/1

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา   อาชาไอศวรรย์ ม.3/1

เด็กหญิงอาณุจิรา     อยู่มีสุข  ม.3/1

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมหนังสือที่ระลึก

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School