เด็กหญิงอริสา        แซ่เตีย ป.5/1

เด็กหญิงยูริ           จารุอำไพแสง ป.6/1

เด็กหญิงเขมาพร     เลิศเจริญพร ป.6/3

เด็กหญิงทิตา         ปะจันทบุตร ม.1/1

เด็กหญิงชุติมา       แก้วโคกหวาย ม.2/3

เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลีลานุชภิญโญ ม.3/3

นางสาวศศินันท์     ภารสุวรรณ์ ม.5/1

นางสาวฎัฎฐา        งามศรีวิเศษ ม.6/6

นางสาวฐิติรัตน์       กาญจน์ธีรโชติ ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันประกวดคัดลายมือ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”