เด็กหญิงสุตินันท์    บุญทองรุ่งทวี  ป.6/1

เด็กหญิงศุภริสา     เหมหวล        ป.6/3

เด็กหญิงธนภร      ลอยไสว         ม.3/1

เด็กหญิงชลธิชา     ยังวิวัฒน์      ม.3/2

นางสาวศศินันท์     ภารสุวรรณ์   ม.5/1

นางสาวพิสชา        ใสส่อง        ม.6/7

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”