วันพุธที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.05 – 15.40 น. และวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.45 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และ 4 อาคารเลโอแปรูดอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้เรียนที่ดี Star