โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 633
วันที่ 16 –17พฤษภาคม 2561 เวลา 8.05 – 15.40 น. และวันที่ 18พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.45 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 ณ ห้องประชุมชั้น 3และ 4 อาคารเลโอแปรูดองซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประพฤติตนเป็นผู้เรียนที่ดี การปฐมนิเทศนักเรียนโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในด้านวิชาการ ด้านระเบียบวินัยและด้านอื่นๆของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมค่ายคุณธรรมเริ่มต้นด้วยการละลายพฤติกรรมของนักเรียน ทำให้นักเรียนที่อยู่ต่างระดับชั้นได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และคณะครูได้จัดกิจกรรมฐานต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี