ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
   คุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 
คุณครูอารีย์  ผิวเกลี้ยง
กรรมการและเลขานุการ
คุณครูธิติยา พงศ์ศิริไพศาล
กรรมการ
คุณครูลลิตสา ศุภโชคพัฒนพงศ์
กรรมการ
คุณครูพรประภา  นาคทอง
กรรมการ
คุณครูภัคชญา เชื่อถือ
กรรมการ
คุณครูบุญชัย  หอมสุคนธ์
กรรมการ
คุณครูเอกชัย แพร่สิริ
กรรมการ
คุณเกตน์วรา กันธิญรา
กรรมการ
คุณนุชจรี ตั้งแต่ง
กรรมการ
     
 คุณวายุณี ดีใจ
กรรมการ
   
ฮิต: 2132