ฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

 คุณครูเยาวนิจ ทองตัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย
  คุณครูชญาดา พยัฆศิริ
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย 
คุณครูภัทร์ธีรา บุญถนอม
กรรมการและเลขานุการ
คุณครูวาสนา ดีผดุง
กรรมการ
คุณครูวิไลวรรณ วงษ์อยู่
กรรมการ
คุณครูนัฏฐิกา เงินขาว
กรรมการ
คุณครูเด่นนภา เชื้ออยู่
กรรมการ
คุณครูเปรมฤดี บุญสมบัติ
กรรมการ
คุณครูปัททมา เจียรอุทัยธำรงค์
กรรมการ
คุณครูเสาวณีย์ ท้วมสม
กรรมการ
คุณครูเบญจพร สีจันทร์เพ็ญ
กรรมการ
คุณครูสมปอง เลิศหัตถกรสาธิต
กรรมการ
 
 คุณครูนพรัตน์ พรหมมา
กรรมการ
คุณครูพรหมภัสสร ศรีสุวรรณ์
กรรมการ
คุณครูชลลดา แสนสุริวงค์
กรรมการ
 
คุณครูสุรีรัตน์ วันเพ็ง
กรรมการ
คุณครูชุติมา โพธิ์ด้วง
กรรมการ
คุณครูศรัณย์พร จินดาคำ
กรรมการ
คุณครูปัทมาพร ชำนาญกุล
กรรมการ
คุณครูศรัญญา แสงดอกไม้
กรรมการ
คุณครูวิภา กัลยาประสิทธิ์
กรรมการ 
คุณครูจิตราภรณ์ นุสนทรา
กรรมการ
คุณครูอัญญมณี วัฒนพฤกษ์
กรรมการ
คุณครูเพชรไทย อุตม์อ่าง
กรรมการ 
คุณครูตุฬาภรณ์ ตั้งพรประเสริฐ
กรรมการ
คุณครูภัททิยา นาคสำริด
กรรมการ
คุณอิษยา ทิพย์แก้ว
กรรมการ
คุณวรรณิศา ทัพภิลา
กรรมการ
คุณสังวาลย์ จารุการ
กรรมการ
คุณสายไหม จันทะนะ
กรรมการ
คุณนริศรา แน่นสิงห์
กรรมการ
คุณธัญกมล เทียนงามภัทร
กรรมการ
คุณจันจิราภรณ์ บุญเกลี่ยง
กรรมการ
ฮิต: 2277