ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   
   คุณครูสุพรรณี ต้นหยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
คุณครูวินัย นิ่มทอง
กรรมการ
คุณครูสุมารี เปลี่ยนพันธ์
กรรมการ
คุณครูสมนึก สำอางค์
กรรมการ
คุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ
กรรมการ
คุณครูชญาดา พยัฆศิริ
กรรมการ
คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์
กรรมการ
คุณครูสิทธา ชูสติ
กรรมการ
คุณครูวรนุช มาเมตตา
กรรมการ
คุณครูมินิมล อ่อนจันทร์
กรรมการ
     
 คุณครูน้ำเพ็ชร อื้อจรรยา
กรรมการ
คุณครูวิภาวรรณ พลเยี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
 
ฮิต: 1759