ฝ่ายจิตตาภิบาล

   
     บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ
ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล
 
   
  คุณครูจิราภรณ์ เปล่งวิทยา
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
 
คุณครูสุรเทพ นิยมจ้อย
กรรมการ
คุณครูประภาศรี สังข์แป้น
กรรมการ
คุณครูวิกิต อิ่มไพร
กรรมการ
คุณครูสมคิด ศิริวิริยะกุลวิไล
กรรมการ
คุณครูสุจิตรา สุริยะโยธิน
กรรมการ
คุณครูวารุณี พิทักษ์ไพศาลภากร
กรรมการ

 
คุณครูสุธีรัตน์ อินทนนท์
กรรมการ
คุณครูวาสนา เลิศโสภา
กรรมการและเลขานุการ
คุณวรรณิศา ทัพภิลา
กรรมการ
ฮิต: 1877