ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

   
  คุณครูสมนึก สำอางค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและอาคารสถานที่
 
คุณครูชิดชนก บุญญาภิรมย์
กรรมการ
คุณครูเชิดศักดิ์ คำศรี
กรรมการ
คุณครูโสภา เหล่ย
กรรมการ
คุณครูธนวรรณ เกตุเอี่ยม
กรรมการ
คุณครูมนู สุขุวิทย์
กรรมการ
คุณครูสุชาดา รักอาชีพ
กรรมการ
 คุณครูวราภรณ์ คุณล้าน
กรรมการ
คุณครูฐิตาภัสร์ นิธีมณีสิทธิ์
กรรมการ
คุณครูนันทิยา บุญยืน
กรรมการ 
 คุณครูอรทัย โพธิบำเพญ
กรรมการ
 คุณครูธวัชชัย เวนัย
กรรมการ
 คุณครูศิริศักดิ์ กฤษณะเศรณี
กรรมการ
 คุณครูเจฟฟรี แลแม็ง
กรรมการ
 คุณครูพงษศ์ณสรรค์ เตซะมหาชัย
กรรมการ
 คุณครูพุชฌงค์ สังข์สูงเนิน
กรรมการ
 
 คุณครูอธิป ประกอบสุข
กรรมการและเลขานุการ
 คุณธัญลักษณ์ กล้าหาญ
กรรมการ
 
ฮิต: 1791