ฝ่ายวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
 คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานวัดผลประเมินผล
คุณครูอภิณห์ณิขา พราวศรีศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คุณครูเกศรินทร์ จินดาหนา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คุณครูศตวรรษ รัตนพลที
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูตั้งสิทธิ์ บัวขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คุณครูรุ่งทิพย์ กิจเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูพงศกร โลหิตไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คุณครูปาณิสรา เทียนงามภัทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูปานจิตร นวลประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คุณครูเฟื่องฟ้า กองขมิ้น
หัวหน้างานห้องสมุด/เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กรรมการ
คุณครูยุพา แย้มยืนสุข
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/กรรมการ
คุณครูชรินทร์ ภู่มาก
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/กรรมการ
 
คุณครูรุ้งนภา โคตรนารินทร์
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/กรรมการ
คุณครูศรัญญา นิธิสุภา
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/กรรมการ
คุณครูวรวิทย์ มาเปลี่ยน
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/กรรมการ
 
 
คุณครูศุภัคชญา เชื่อถือ
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/กรรมการ
คุณครูวิวรณ์ ลาธิวงค์
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/กรรมการ
คุณครูพีรวิชญ์ เสนประดิษฐ์
ช่วยงานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล/กรรมการ
 คุณครูนิคม เอกอมรปัญญา
ช่วยงานวิชาการและงานวัดผลประเมินผล/กรรมการ
คุณครูวินัย นิ่มทอง
ที่ปรึกษางานฝ่ายวิชาการ 
คุณรสิตา เซี้ยเจริญ
งานเอกสารฝ่ายวิชาการ/กรรมการ
ฮิต: 2717