ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

 

 

 คุณครูสุมาลี เปลี่ยนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับมัธยมปีที่ 4-6

 

คุณครูภัคณา แก้วละเอียด
หัวหน้าระดับประถมปีที่ 1-3

คุณครูกฤติยา จรัสพัฒน์
หัวหน้าระดับประถมปีที่ 4-6

คุณครูเบญจมาศ แก้วมณี
หัวหน้าระดับมัธยมปีที่ 1-3

คุณครูวราพล นามหลู่
กรรมการ

คุณครูผ่องพรรณ ธนศักดิ์โสภณ
กรรมการ

คุณครูนิศากรณ์ ขันธ์รักษา
กรรมการ

คุณครูศศิวรรณ วุ่นบำรุง
กรรมการ

คุณครูสุพิชญา ดอนจันทร์
กรรมการ

คุณครูธวัชชัย นิลสนธิ
กรรมการ

คุณครูประเสริฐ นนทจิตร์
กรรมการ

คุณครูอัมพา สิริวจนะกุล 
กรรมการ
 

คุณครูบุษรา ผดุงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ

 

คุณครูภัทระ เชื่อพุทธ
กรรมการ
 

คุณครูพงศ์ธร สุปิงคลัด
กรรมการ

 
ฮิต: 2642