คณะผู้บริหารปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการบริหารจักการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

   
 
บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
 
   
 
ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
 
คุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ 
คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์
คุณครูสุมาลี  เปลี่ยนพันธ์ 
คุณครูจิราภรณ์ เปล่งวิทยา
คุณครูสมนึก  สำอางค์
คุณครูสุพรรณี ตันหยง
คุณครูเยาวนิจ  ทองตัน
คุณครูชญาดา พยัฆศิริ
คุณครูวินัย นิ่มทอง
 

  

 

ฮิต: 3433