ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่

ลำดับนาม ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/ครูใหญ่
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 อดีต-ปัจจุบัน

ครูนวม  วานิชโช
ครูใหญ่ 
.. 2496 - 2518
บาทหลวงคมทวน  มุ่งสมหมาย
ครูใหญ่
.. 2518 - 2522
ซิสเตอร์สดับ  พงศ์ศิริพัฒน์
ครูใหญ่
.. 2522 - 2525
ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู
ครูใหญ่
.. 2525 - 2529
บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์
ครูใหญ่
.. 2529 - 2532
ซิสเตอร์สมพร  กตัญญู
ครูใหญ่
.. 2532 - 2538 
ซิสเตอร์รุณณี  วันมีเงิน 
ครูใหญ่ 
.. 2538 - 2541
ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย
ผู้อำนวยการ 
.. 2541 - 2544  
ซิสเตอร์กฤษฎี  ชื่นชมน้อย
ผู้อำนวยการ 
.. 2544 - 2546
ซิสเตอร์ดรุณี  ศรีประมงค์ 
ผู้อำนวยการ 
.. 2546 - 2548
ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา  เวชยันต์ 
ครูใหญ่ 
พ.ศ. 2549 - 2550
ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา  เวชยันต์ 
ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ 
พ.ศ. 2550 - 2554
 
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2554 - 2558
ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
 
 
ฮิต: 3061