ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

  ลำดับนามผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 อดีต-ปัจจุบัน

 บาทหลวงสวัสดิ์  กฤษเจริญ 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2496 - 2501
 บาทหลวงทองดี  กฤษเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
.. 2501 - 2508
บาทหลวงวิลเลียม  ตัน
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2508 - 2514 

 บาทหลวงดาเนียล  วงศ์พานิช 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
.. 2514 - 2518
 บาทหลวงคมทวน  มุ่งสมหมาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2518 - 2522
บาทหลวงสังวาลย์  ศุระศรางค์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2522 - 2526 

 บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์ 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2526 - 2532
บาทหลวงสนัด  วิจิตรวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
.. 2532 - 2537  
บาทหลวงปิยะ  โรจนะมารีวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2538 - 2542 

 บาทหลวงสำรวย  กิจสำเร็จ 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
.. 2542 - 2546
 บาทหลวงเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
ผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2546 - 2549 
ผู้จัดการ .. 2546 - 2547
 บาทหลวงคมทวน  สุขสุทิพย์
ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2548 - 2549

บาทหลวงทวีศักดิ์  กิจเจริญ 
ผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2550 - 2552 
ผู้จัดการ พ.ศ. 2550 - 2552
บาทหลวงสุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์
ผู้รับใบอนุญาต  พ.ศ. 2552 - 2553
ผู้จัดการ พ.ศ. 2552 - 2553
บาทหลวงณรงค์  รวมอร่าม
ผู้จัดการ พ.ศ. 2553 

 

 บาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์
ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ. 2554 - 2559 
 บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 

 

ฮิต: 1898