วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

   
           โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นสถานศึกษาคาทอลิก ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็น กลุ่มบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม ตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร และค่านิยม อันพึงประสงค์ ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เสริมสร้างศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรักรับใช้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีศักดิ์ศรี  ดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 
 
 
ฮิต: 1202