ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

               โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดแนว ปรัชญาการจัดการศึกษาคาทอลิก  เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดัมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรในระดับมัธยมตอนปลาย

  อักษรย่อของโรงเรียน->   อสศ. / A.S.
 
  ปรัชญาโรงเรียน->  การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต
 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน->   รักและรับใช้
 
  สถานที่ตั้ง->  
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 22-23 ซอยเจริญกรุง 40  
ถ.เจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  บนเนื้อที่ 7-8 ไร่
 
  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน-> 
อสศ.           หมายถึง  อักษรย่อของคำว่า “อัสสัมชัญศึกษา” 
วงกลมใน    หมายถึง  เราอยู่ในโลกของการจัดการศึกษา การศึกษา  จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทันเหตุการณ์ 
วงกลมนอก หมายถึง โลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมผัส เป็นไป  อย่างกลมกลืนกับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา คือระบบการจัดของหน่วยงานที่เราต้อง  สังกัดอยู่
กิ่งราชพฤกษ์ หมายถึง ความสามัคคี ความร่มเย็น
 
  สีประจำโรงเรียน-> 
สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง 
 
  โครงสร้างอาคาร->  ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง ได้แก่
อาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลัง อาคารมารีอา และอาคารปีกมารีอา
อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารเซซีรีอา
อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเทเรซา
อาคารเรียนกิจกรรม-ห้องประชุม 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
อาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
มีห้องเรียน  58 ห้อง  ห้องกิจกรรม  30 ห้อง รวมทั้งสิ้น  88 ห้องเรียน
 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์->    1.   จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2.   ซื่อสัตย์สุจริต

  4.   ใฝ่เรียนรู้

  3.   มีวินัย

  5.   อยู่อย่างพอเพียง  สามารถพัฒนาตนเองและผู้อื่น 
  6.   มีความเพียรทนและมุ่งมั่นในการทำงาน
  7.   รักความเป็นไทย  สุภาพ  
  8.   มีจิตสาธารณะ  รักและรับใช้
  9.   มีความเป็นหนึ่งเดียว
10.   เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
 

 

ฮิต: 3284