foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

     
   
    ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
 
     
   
   คุณครูสุพรรณี ต้นหยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์
กรรมการ
คุณครูสุมารี เปลี่ยนพันธ์
กรรมการ
คุณครูสมนึก สำอางค์
กรรมการ
     
คุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ
กรรมการ
คุณครูชญาดา พยัฆศิริ
กรรมการ
คุณครูเกศรินทร์ จินตาหนา
กรรมการ
     
คุณครูอารีย์ ผิวเกลี้ยง
กรรมการ
คุณครูสุชาดา รักอาชีพ
กรรมการ
คุณครูสิทธา ชูสติ
กรรมการ
     
   
  คุณครูวิทยา นาคา
กรรมการและเลขานุการ
 
     

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved