foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

     
   
  ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
    บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย
พระสงฆ์ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล
     
   
   คุณครูสมนึก สำอางค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
 
     
คุณครูสุรเทพ นิยมจ้อย
กรรมการ
คุณครูประภาศรี สังข์แป้น
กรรมการ
คุณครูสรารัตน์ เมฆวัน
กรรมการ
     
คุณครูวราภรณ์ คุณล้าน
กรรมการ
คุณครูสุจิตรา สุริยะโยธิน
กรรมการ
คุณครูจิวาภรณ์ สุทธิ
กรรมการ
     
คุณครูตั้งสิทธิ์ บัวขาว
กรรมการ
คุณครูศุภรา เลื่อนประไพ
กรรมการ
คุณครูสมทรง ศิริฐานนท์
กรรมการ
     
คุณครูสุธีรัตน์ อินทนนท์
กรรมการ
คุณครูวิกิต อิ่มไพร
กรรมการ
คุณวรรณิศา ทัพภิลา
กรรมการ
     
   
  คุณครูวาสนา เลิศโสภา
กรรมการและเลขานุการ
 
     

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved