Assumptionsuksa School - ฝ่ายวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

     
   
   ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
 
     
   
   คุณครูวินัย นิ่มทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/กรรมการ
คุณครูฐิตาภัสร์ นิธิมณีสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กรรมการ
คุณครูอัจฉราภรณ์ ทรงทัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/กรรมการ
     
คุณครูตั้งสิทธิ์ บัวขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กรรมการ
คุณครูรุ่งทิพย์ กิจเจริญ
หัวหน้ากลุามสาระการเรียนรู้ศิลปะ/กรรมการ
คุณครูพงศกร โลหิตไทย
หัวหน้าการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/กรรมการ
     
คุณครูปาณิสรา เทียนงามภัทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/กรรมการ
คุณครูปานจิตร นวลประพันธ์
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/กรรมการ
คุณครูศุภัคชญา เชื่อถือ
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/กรรมการ
     
คุณครูเฟื่องฟ้า กองขมิ้น
หัวหน้างานห้องสมุด/เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กรรมการ
คุณครูนิคม เอกอมรปัญญา
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/กรรมการ
คุณรสิตา เซี้ยเจริญ
งานเอกสารฝ่ายวิชาการ/กรรมการ
     
 
คุณครูศรัญญา นิธิสุภา
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/กรรมการ
คุณครูเกศรินทร์ จินดาหนา
กรรมการและเลขานุการวิชาการ
 
     
     
     
     

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved