foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

   

           โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นสถานศึกษาคาทอลิก   ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็น
กลุ่มบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม  ตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร และค่านิยม
อันพึงประสงค์  ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เสริมสร้างศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมรักรับใช้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีศักดิ์ศรี  ดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 
 
 

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved