ด้วยรักและคิดถึง ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

 

กตัญญุตา - คุณพ่อสมหมายและคุณพ่อวินัย

 

คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม รายวิชาภาษาอังกฤษ