ด้วยรักและคิดถึง ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

 

กตัญญุตา - คุณพ่อสมหมายและคุณพ่อวินัย

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)