AS FAMILY DAY ระดับชั้น ป.1-6

            AS Family Day โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Day ระดับประถม 1-6 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนประถม 1-6 ทุกคน ได้แสดงศักยภาพเติมเต็มคุณค่าทักษะชีวิตของตนด้วยความมั่นใจอย่างมีความสุข และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนในบรรยากาศครอบครัวอัสสัมชัญศึกษา โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ที่ปรึกษาจิตตาภิบาล ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารร่วมงาน บรรยากาศวันนี้น่าประทับใจมากๆ นักเรียนทุกคนแต่งตัวสวยงาม หน้าตาสดใส มีความสุข กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองก็ได้เห็นศักยภาพของลูกๆหลานๆเช่นกัน พร้อมกันนี้ได้ทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับผู้ปกครองร่วมชั้นด้วย ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างดีค่ะ

 

ฮิต: 842