ประกาศวันหยุดเรียน

ประกาศวันหยุดเรียน

19-22 พฤศจิกายน 2563

5-6 ธันวาคม 2563

10-13 ธันวาคม 2563

31 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564

 - หยุดตามมติ ครม.

 - หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

 - หยุดตามมติ ครม.

 - หยุดวันสิ้นปีและปีใหม่

 

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดย ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพวงมาลาเครื่องราชสักการะ และกล่าวบทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งรวมทั้งขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่พระองค์ท่าน  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ในโอกาสนี้ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านทางการรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.

กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

    โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ วันที่15 สิงหาคม ของทุกปี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนามโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2563 แบ่งเป็น 2 วัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสร่วมเทิดเกียรติแด่แม่พระ เนื่องจากต้องสลับวันมาเรียนตามมาตรการการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19   โดยวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.1-5  และ ม.1-2 เข้าร่วมพิธีและถวายช่อดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ  เป็นประธานผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  ชั้น ป.6  และ ม.3-ม.6 เข้าร่วมพิธีและถวายดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีพระแม่ไทยด้วยเสียงกังวานเทิดพระเกียรติอย่างสง่างาม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และในช่วงเช้าชาวอัสสัมชัญศึกษาพร้อมใจกันทำความดี ตั้งจิตนิ่งนั่งสมาธิเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านและมอบแด่บรรดาคุณแม่โอกาสวันสำคัญนี้อีกด้วย

 

 

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

   เมื่อวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ  แปรูดอง  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รวมทั้งจิตอาสาที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่10. “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

 

กิจกรรม พิธีประดับเข็ม อสศ. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

   ภาคเช้าของวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้รับการประดับเข็มจากท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะครู อันเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าและเป็นสมาชิกของอัสสัมชัญศึกษาอย่างสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ  แปรูดอง

 

 

AS FAMILY DAY ระดับชั้น ป.1-6

            AS Family Day โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Day ระดับประถม 1-6 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนประถม 1-6 ทุกคน ได้แสดงศักยภาพเติมเต็มคุณค่าทักษะชีวิตของตนด้วยความมั่นใจอย่างมีความสุข และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนในบรรยากาศครอบครัวอัสสัมชัญศึกษา โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ที่ปรึกษาจิตตาภิบาล ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารร่วมงาน บรรยากาศวันนี้น่าประทับใจมากๆ นักเรียนทุกคนแต่งตัวสวยงาม หน้าตาสดใส มีความสุข กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองก็ได้เห็นศักยภาพของลูกๆหลานๆเช่นกัน พร้อมกันนี้ได้ทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับผู้ปกครองร่วมชั้นด้วย ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างดีค่ะ

 

กิจกรรม อสศ. เพื่อผู้ยากไร้

      โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกับสภาภิบาล  อาสนวิหารอัสสัมชัญ กลุ่มวินเซนเดอปอล จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบ 100 ปี  การอภิเษกอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมุ่งนำ  ความยินดีเพื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ในงาน “100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ แบ่งปันด้วยรัก”  โดยผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข มอบของขวัญและจัดเลี้ยงผู้มาร่วมงานจำนวน 250 คน และมอบปัจจัยและของยังชีพแก่ผู้ยากไร้จำนวน 130 คน