โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

งานบัณฑิตน้อย

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดงานบัณฑิตน้อย ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

กิจกรรม ม.6 อำลาสถาบัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 82 ได้แสดงความกตัญญุตาขอบพระคุณต่อคณะผู้บริหาร คณะครู

กิจกรรมกีฬาสี-วันเด็ก

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562

AS Family Fun Fair #5

จัดกิจกรรม AS Family Fun Fair #5 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2561

Welcome to Assumptionsuksa School

Informations

     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูลูก ซึ่งในปัจจุบันเด็กๆรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเขามากขึ้น ทำให้เกิดความห่างเหินระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ลูกหลาน การเชื่อสื่อมากกว่าเชื่อฟังพ่อแม่ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป อยู่กับตัวเอง ไม่สนใจสังคม และพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไร ทางโรงเรียนจึงจัดสัมมนาสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีโอกาสรับฟังการเสริมสร้างพัฒนาการลูกตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงช่วงวัยรุ่น กับ Coach ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูกให้เป็น Active Citizen ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับจำนวนจำกัด รีบส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สามารถลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทางเวปไซต์โรงเรียนและ AP Student

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

- โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเครือข่าย “ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด)” ซึ่งได้ส่งเสริมครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน จิตตารมณ์ของชมรมวีเสด คือ ปลุกจิตสานึกให้เด็กนักเรียนเกิดจิตอาสาผ่านการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม แบ่งงานตามหน้าที่และตามทักษะของแต่ละบุคคล ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนพันธุ์กล้าอาสาทาสีอาคารผู้ป่วยใน” โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านท่าไม้ยาว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้าและพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 และร่วมกิจกรรมทาสีกาแพงโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22-23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-MAIL

assumpsuksa@gmail.com

PHONE

02-630-6063, 092-536-0607