กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

   เมื่อวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ  แปรูดอง  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รวมทั้งจิตอาสาที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่10. “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

 

กิจกรรม พิธีประดับเข็ม อสศ. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

   ภาคเช้าของวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้รับการประดับเข็มจากท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะครู อันเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าและเป็นสมาชิกของอัสสัมชัญศึกษาอย่างสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ  แปรูดอง

 

 

AS FAMILY DAY ระดับชั้น ป.1-6

            AS Family Day โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Day ระดับประถม 1-6 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนประถม 1-6 ทุกคน ได้แสดงศักยภาพเติมเต็มคุณค่าทักษะชีวิตของตนด้วยความมั่นใจอย่างมีความสุข และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนในบรรยากาศครอบครัวอัสสัมชัญศึกษา โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ที่ปรึกษาจิตตาภิบาล ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารร่วมงาน บรรยากาศวันนี้น่าประทับใจมากๆ นักเรียนทุกคนแต่งตัวสวยงาม หน้าตาสดใส มีความสุข กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองก็ได้เห็นศักยภาพของลูกๆหลานๆเช่นกัน พร้อมกันนี้ได้ทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับผู้ปกครองร่วมชั้นด้วย ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างดีค่ะ

 

กิจกรรม อสศ. เพื่อผู้ยากไร้

      โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกับสภาภิบาล  อาสนวิหารอัสสัมชัญ กลุ่มวินเซนเดอปอล จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบ 100 ปี  การอภิเษกอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมุ่งนำ  ความยินดีเพื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ในงาน “100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ แบ่งปันด้วยรัก”  โดยผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข มอบของขวัญและจัดเลี้ยงผู้มาร่วมงานจำนวน 250 คน และมอบปัจจัยและของยังชีพแก่ผู้ยากไร้จำนวน 130 คน

โครงการ English Camp’19 ระดับปฐมวัย

    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะที่มิใช่เพียงแต่จะเรียนในห้องเรียนเท่านั้น การที่นักเรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ตรงจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดความเชื่อมั่นว่าภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการ English  Camp’19  “Dive into the Ocean World” ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา  07.30–16.00 น.  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  และวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30–16.00 น. ณ “ Sea life Bangkok ” โดยมีวิทยากรต่างชาติจาก Education House Language School มาเป็นผู้จัดกิจกรรม

โครงการ AS Family Kids

    แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดโครงการ AS Family Kids’19 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1–3 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.00–11.30น. ณ สนามอเนกประสงค์ อาคารมารีอา 

    เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ใต้ทะเลประเภทต่างๆ การเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตของสัตว์ใต้ทะเล รวมทั้งการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริงอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความจำที่ยั่งยืน ผ่านการเล่าเรื่องราวจากวิทยากร ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็กๆ ได้ต่อยอดทางความคิดควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ผ่านการประสานความร่วมมือที่ดีของโรงเรียน บ้านและชุมชน

รางวัลสำหรับโรงเรียนและครู

     ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่านผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญ(ชาย) สามพราน จ.นครปฐม ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ดังนี้

นักเรียนรับรางวัล ปี 62

    ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดอักษรจีนกับนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนหรือสถานบันต่างๆ โดยสถาบัน OKLS เป็นผู้จัดการแข่งขัน ผลการแข่งขันนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับ 6 รางวัล ดังนี้