::: โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ::: Assumptionsuksa School :::การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

บรรยากาศห้องเรียนใหม่แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

- สระว่ายน้ำเป็นแบบระบบน้ำเกลือ,

- ห้องสมุด - ห้องพัฒนาการเรียนรู้

- ห้องเครื่องเล่น - ห้องคีย์บอร์ด

- ห้องเรียน - ห้องคอมพิวเตอร์

- ห้องนาฎศิลป์ ฯลฯ

:: MAIN MENU ::

 

>>ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

   ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 
>>ทำเนียบผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน
   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
   ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
   คณะผู้บริหารปีการศึกษา 2560
   คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
 
>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายกิจการนักเรียน
   ฝ่ายวิชาการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่
   ฝ่ายจิตตาภิบาล
   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
   ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
 
>>อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
   ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ประวัติประมุขของคณะฯ
   พระสงฆ์ในอัครสังมณฑลฯ
   โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
   ณะภคินีพระหฤทัยฯ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ศ.

 

New Page 1
กิจกรรม อสศ
 

กิจกรรมฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

โรงเรียนอัสสมัชัญศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมวันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

โรงเรียนอัสสมชัญศึกษา จัดกิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รบเกียรติเข้าสู่สวรรค์

 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

ทั้งกายและวิญญาณ (ฉลองศาสนามโรงเรียน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมสัปดาห์สังคมและกิจกรรมวันอาเซียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษาและกิจกรรมวันอาเซียน

 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน [ประมวลภาพ]

 

ทัศนศึกษามัธยมต้น

 

โรงเรียนอัสสมัชัญศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมและตลาดน้ำอัมพวา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

ผู้ปกครองร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

     

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยน้ำท่วมที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่ในขณะนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้รวบรวมเงิน

บริจาค จำนวน 100,000 บาท ไปมอบให้กับซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

เพื่อนำไปซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ และไปบริจาคให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาแผนกปฐมวัย [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมด้วยการถวายเทียนพรรษา

ณ วัดสวนพลู เขตบางรัก และถวายปัจจัยให้กับวัดในถิ่นทุรกันดาร ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

 เป็นกิจกรรมส่งเสริมเนตรนารีสำรอง เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ "ราชากลอน สอนภาษา"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงคุณความดีของท่านสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยของระเยซูเจ้า

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  [ประมวลภาพ]

 

โครงการหยุดยั้งยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดโครงการรณรงค์การป้องกันหยุดยั้ง ยาเสพติดในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560  [ประมวลภาพ]

 

วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางอาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีได้แสดงออก

ซึ่งความกตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (คณะครู) วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  [ประมวลภาพ]

 

รับเกียรติบัตรนักเรียนสอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100

รับเกียรติบัตรนักเรียนสอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ในชั้นประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  [ประมวลภาพ]

 
รับรางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ร่วมยินดีกับครูวาสนา เลิศโสภา ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมการเลือกตั้งสภา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนในฐานะประชาชนคนไทยตามระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  [ประมวลภาพ]

 

งานโบว์ลิ่งการกุศล

วีดีโองานโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

 

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ

นโยบายและรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม

 แหล่งการเรียนรู้อาคารสถานที่ ระเบียบวินัยต่างๆ  โดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง  [ประมวลภาพ]

 

ค่ายคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

กับคนในสังคม รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการทำ

กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2560

 [มัธยมศึกษาปีที่ 1-3]   [มัธยมศึกษาปีที่ 4]   [มัธยมศึกษาปีที่ 5]   [มัธยมศึกษาปีที่ 6]

 

น้อมจิตคาราวะ

กิจกรรมน้อมจิตคาราวะ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดี แสดงออกซึ่งความเคารพต่อคณะผู้บริหาร

ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

โอกาสรับตำแหน่งอธิการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง และได้ต้อนรับซิสเตอร์ พรทิพย์ กันทู

เข้ามาประจำในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2560

 [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 

เพื่อชี้แจงให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย

 และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

เปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เปิดเทอมวันแรกของปีการศีกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

ทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ ซัมเมอร์

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 [ประมวลภาพ]

 

มุทิตาจิตผู้บริหาร ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเป็นครูจนครบเกษียณอายุ

เพื่อเป็นการยกย่องคุณงานความดีประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ครูที่ปฏิบัติการสอน ด้วยวิริยะ

อุตสาหะ พาณเพียร อดทนและอุทิศตน จนเกษียณอายุการทำงาน ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

 [ประมวลภาพ1]  [ประมวลภาพ2]  [ประมวลภาพ3]

 

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 แก่คุณครู เจ้าหน้าที่

และพี่เลี้ยงทุกท่าน ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 [ประมวลภาพ]

 

ฟื้นฟูจิตใจทางด้านจิตใจของครูและบุคลากร

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เห็นความสำคัญในการพัฒนา ฟื้นฟูจิตใจทางด้านจิตใของครูและบุคลากรทุกท่าน

จึงจัดวันเพื่อครูและบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธได้มีโอกาสเข้าวัดปฎิบัติธรรม ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 [ประมวลภาพ]

 

การไฟฟ้านครหลวง มอบรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว

การไฟฟ้านครหลวง มอบรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว

แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

และรางวัล Young Energy Master Award กับนักเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ในการเป็นเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Energy Mind Award 2016

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

สุขสันต์วันฉลองนามนักบุญ

สุขสันต์วันฉลองนามนักบุญ แด่... คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช และคุณพ่อวินัย ฤทธิ์บุญชัย

จากคณะผู้บริหาร ซิสเตอร์ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

รับเกียรติบัตรเรียนดี

ซิสเตอร์ ดร. สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ  มอบรับเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีทุกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

AS Family Fun Fair #3

 สานสัมพันธ์วันผู้ปกครอง AS Family Fun Fair #3 Stand Up for Dad ปีการศึกษา 2559

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมสามสัมพันธ์วันผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 [ประมวลภาพ1] [ประมวลภาพ2] [ประมวลภาพ3]

 

งานบัณฑิตน้อย

งานบัณฑิตน้อย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีกาศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2560 [ประมวลภาพ1] [ประมวลภาพ2]

 

ตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียน (ปฐมวัย - ม.6)

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560 [ประมวลภาพ]

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560

 

เกียรติบัตร งานวิชาการ Seangtham bible contest

 

นักเรียนรับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมและงานต่างๆ

ซิสเตอร์ ดร. สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ  มอบรับรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมและงานต่างๆ

เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม2560 [ประมวลภาพ]

 

ม.6 รับวุฒิบัตร

นักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รับวุฒิบัตร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 [ประมวลภาพ]

 
 
== ข้อมูลก่อนหน้านี้ ==
NEW

NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นะคะ

 
 

เด็กหญิงศศิชญาภรณ์ เตือนตรานนท์

ชั้น ป.1/1 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ได้เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติกลีลา สตรีวิทยา-สิงห์

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันยิมนาสติก Class A

ประเภทยิมนาสติก Class A

ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทำจิตอาสา "ทำดีเพื่อพ่อ"

ช่วยกัน คัดแยกขยะ ที่สนามหลวง 

ผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/2

 ช่วยแจกอาหารที่โรงทาน

นักเรียนชั้นป.1 นำฝาอลูมิเนียมมาบริจาค

เพื่อนำไปใช้ทำขาเทียม

***ท่านผู้ปกครองสามารถนำมาบริจาคได้ที่

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาค่ะ*** 

คุณกรชนก ธาดาชุติมา ผู้ปกครอง

เด็กหญิงชัญญานุช สุขกล้า ม.3/3

มอบริ้บบิ้นดำให้กับนักเรียน

อัสสัมชัญศึกษา จำนวน 2500 อัน

“โล่ประทาน เยาวชนคนดี

ศรีนันทนาการ”

นางสาวนัทช์ชนก  กมลรัตนานันท์

นักเรียนชั้น ม.5/2   โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

รับโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ

 ประจำปี 2559 สาขา เยาวชนคนดี

ศรีนันทนาการ (เพศหญิง) ในโครงการ

ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์

ด้านนันทนาการ กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 

 เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน   2559  ณ อาคารสยามกลการ  เขตปทุมวัน

“ยุวทูต ASEAN สัมพันธไมตรี

ไทย-กัมพูชา”

เด็กหญิงพรรณชนก  กดทรัพย์

นักเรียนชั้น ม.2/3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ได้รับรางวัล “ยุวทูต ASEAN สัมพันธไมตรี

 ไทย-กัมพูชา” สาขาศิลปวัฒนธรรมไทย

โดยเจ้าหญิงแห่งกัมพูชา

ท่านสีโสวัฒน์ เนียรีรัตนา เป็นประธาน

มอบรางวัล เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2559

Siam Kids Contest

มอบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล

สำหรับสถานศึกษาที่ ด.ญ.พิสซา แซ่ตั้ง

ักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหนูน้อย คิดดี พูดดี ทำดี รุ่นอายุ 11-15ปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับทางโรงเรียน ที่อบรมฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบไป วันที่ 27 กันยายน 2559

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบคำถามตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6

The 6th ASEAN Dengue Day 2016

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ผลการแข่งขัน

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด

ในรายการ “TIGERTHAI SONG

KI YOUNG CUP   ครั้งที่ 12”

ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

(เทศบาล 5)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เด็กหญิงจันทนิภา สมนุช

ชั้นมัธยมปีที่ 3/4  รุ่นอายุ 15-17 ปี

หญิง  ระดับสายเหลือง

ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทพุมเซ่เดี่ยว  (เหรียญเงิน)

ด็กหญิงนวพรรษ   สุรินทร์

ชั้นมัธยมปีที่ 3/4 รุ่นอายุ 13-14 ปี

หญิง  ระดับสายเหลือง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทพุมเซ่เดี่ยว (เหรียญทองแดง)

 

 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2011  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com