กิจกรรมวันวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (ออนไลน์) โดยมีการนำเสนอคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นอันประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของบรรดาเนตรนารี ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้เรียน(เนตรนารี)ได้มีโอกาสระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกด้วยการทำความดีเพื่อส่วนรวม
Site home