“กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน บุคลากรอัสสัมชัญศึกษา ได้แสดงออกและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งประกอบด้วยสารคดีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ฯลฯ ด้วยการร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
Site home
1 ใหญ่.jpg
ใน 1.jpg
ใน 2.jpg
ใน 3
ใน 4.jpg
ใน 5.jpg
ใน 6.jpg
ใน 7.jpg
ใน 8.jpg
ใน 9.jpg
ใน 10.jpg
ใน 11.jpg
ใน 12
ใน 13.jpg
ใน 14.jpg
ใน 15.jpg