กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และกตัญญุตาต่อบุพการีผู้เป็นมารดา ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รูปแบบคลิปวิดีโอผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บทวจนพิธีกรรมสรรเสริญโมทนาคุณและวอนขอพระพรถวายแด่พระองค์ท่าน และเพื่อบรรดาผู้เป็นแม่ทุกคน บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมที่แสดงออกถึงสัมพันธ์รักของแม่ลูกอัสสัมชัญศึกษา ในโอกาสวันสาคัญนี้ ท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มอบโอวาทให้กับผู้เรียนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีรวมทั้งพิจารณาการกระทาเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแม่ของตน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบรรดาแม่-ลูกอัสสัมชัญศึกษายินดีแบ่งปันภาพแห่งสายใยรักผูกพันที่งดงาม ดังปรากฎในกิจกรรม แม่-ลูกอสศ.ปลอดภัยใส่ใจ Healthy อีกด้วย
Site home