Site home Album home Up one level
กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนามโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็น 2 วัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสร่วมเทิดเกียรติแด่แม่พระ เนื่องจากต้องสลับวันมาเรียนตามมาตรการการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.1-5 และ ม.1-2 เข้าร่วมพิธีและถวายช่อดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธาน
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3-ม.6
เข้าร่วมพิธีและถวายดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง
กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
(25 images)
กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
(27 images)
Top of page