กิจกรรมสารนิทัศน์ 05—06/09/19

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมสารนิทัศน์ ขึ้นในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ลานเกียรติยศและลานน้ำพุ เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อนำเสนอข้อมูล หลักฐานร่องรอยของการพัฒนา การเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการจากการทำกิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครอง เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
Start slideshow