โครงการ English Camp’19 ระดับปฐมวัย 30/09—01/10/19

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะที่มิใช่เพียงแต่จะเรียนในห้องเรียนเท่านั้น การที่นักเรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ตรงจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ดังนั้นเพื่อเป็น การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดความเชื่อมั่นว่าภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการ English Camp’19 “Dive into the Ocean World” ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ “ Sea life Bangkok ” โดยมีวิทยากรต่างชาติจาก Education House Language School มาเป็นผู้จัดกิจกรรม
Start slideshow