19-21 ส.ค. โครงการวิทยาศาสตร์น้อย 19—21/08/19

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 เวลา 8.05 – 15.30 น.

ณ สนามอเนกประสงค์ อาคารมารีอา เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รู้จักการสังเกต ตั้งสมมติฐาน กล้าซักถาม และเกิดความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ตรง โดยผ่านกิจกรรมการทดลองอย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมฐานทั้งหมด 4 ฐาน 7 กิจกรรม คือ

ฐานที่ 1 ผจญภัยในดินแดนหรรษา (Adventure in the Happy land)

- กิจกรรมที่1เส้นทางพิศวง (Amazing route)

- กิจกรรมที่2 โดมิโนหรรษา (Fun Domino)

ฐานที่ 2 มหัศจรรย์ของสีสันและเสียง (The miracle of color and sound)

- กิจกรรมที่1 สีสันหลากสี (The colorful on top)

- กิจกรรมที่2มหัศจรรย์ของเสียง (The magic of sound)

ฐานที่ 3 มหัศจรรย์ของสายน้ำและแรงลม (Miracle of water and wind)

- กิจกรรมที่1การขับเคลื่อนของแรงลม (Wind driver)

- กิจกรรมที่2 น้ำแปลงร่าง (Transformed water)

ฐานที่ 4 Science show (การแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์)

- กิจกรรม พลังฟองฟู่ (Power Boom)
Start slideshow