กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 09—10/07/19

ปีการศึกษา 2562 แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ เรื่อง การปฏิบัติตนขณะเดินทางและการไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติตนขณะเดินทาง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเกิดอุบัติภัยและภัยใกล้ตัว ให้ได้รับความปลอดภัยเบื้องต้น เด็กปฐมวัย จำนวน 575 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 10 - 11 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.05 – 15.30 น. ณ ลานอาคารมารีอา โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน
Start slideshow

ฐานที่1 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากของเล่นใกล้ตัว

42 images

ฐานที่2 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากการเดินทาง ทางน้ำ

22 images

ฐานที่3 เด็กปลอดภัยปลอดภัยจากการโดยสารรถโรงเรียน

30 images

ฐานที่4 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากการเดินทาง ทางบก

26 images

ฐานที่5 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากการไปตามสถานที่ต่างๆ

34 images

ฐานที่6 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากสิ่งของ เครื่องใช้ที่มีอันตราย

48 images