TOP TEST 2019

การทดสอบท็อปเทสท์

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านการมีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการทดสอบแข่งขัน วัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ของบริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ผลการแข่งขันนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้
Start slideshow