แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 2019

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 1 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนกีฬาอย่างหลากหลายประเภท เช่น ว่ายน้ำ ฟุตซอล และแชร์บอล และเพื่อเป็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา จึงมีการส่งเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 1 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการแข่งขันของนักเรียน มีดังนี้
Start slideshow