การแข่งขันทักษะภาษาจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบันจึงได้ส่งเสริมทักษะทางภาษาและมีการจัดแข่งขันคัดอักษรจีนในระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562โดยสมาคม OKLS เป็นผู้ตัดสินนักเรียนได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล ดังนี้
Start slideshow