โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย ที่ สวนสนุก YoYo Land ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม ม.6 อำลาสถาบัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 82 ได้แสดงความกตัญญุตาขอบพระคุณต่อคณะผู้บริหาร คณะครู

กิจกรรมกีฬาสี-วันเด็ก

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562

English Camp ป.1-ป.4

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม English Camp ป.1-ป.4 ณ Siam Park วันที่ 2 ตุลาคม 2561

Welcome to Assumptionsuksa School

Informations

    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเครือข่าย “ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด)” ซึ่งได้ส่งเสริมครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน จิตตารมณ์ของชมรมวีเสด คือ ปลุกจิตสานึกให้เด็กนักเรียนเกิดจิตอาสาผ่านการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม แบ่งงานตามหน้าที่และตามทักษะของแต่ละบุคคล ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนพันธุ์กล้าอาสาทาสีอาคารผู้ป่วยใน” โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านท่าไม้ยาว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้าและพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 และร่วมกิจกรรมทาสีกาแพงโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับโล่และเกียรติบัตร ชมรมอาสามัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED ครั้งที่ 5 โดยพระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โอกาสนี้ ด.ญ.ชญานี ศรัทธาพันธ์ เยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจาปี 2561 ได้แบ่งปันความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียนด้วย

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22-23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-MAIL

assumpsuksa@gmail.com

PHONE

02-630-6063, 092-536-0607