foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063AP Student

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application

เข้าสู่โปรแกรม

AS บัณฑิตน้อย

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 รับวุฒิบัตร วันที่ 3 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ

AS FAMILY FUN FAIR #4

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Fun Fair ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ

รับใบเกียรติบัตรการแข่งขันภายใน-นอก

ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61

ประมวลภาพ

  ...สังคมไร้เงินสดยุค Thailand 4.0 ... กำลังเข้าไปในชีวิตของทุกคน... หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว จึงต้องมีการปรับตัวตั้งแต่เด็กๆ...

    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาของเรา เริ่มใช้บัตรสมาร์ทคาร์ด เดือน พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล นักเรียนมีทักษะการใช้ดีมาก...

    ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ที่จัดกิจกรรมจัดหาทุนทำบัตรสมาร์ทคาร์ดให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2559 และขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและสมาคมฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

    และขอประชาสัมพันธ์งานสมาคมฯ ปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

   

  กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา AS Activities 

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved